Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zawiadamia, że w dniach 16-17 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, które zgodnie z Uchwałą nr 11/2023 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 19 maja 2023 podzielone było na dwie części:

 • pierwsza część odbyła się w dniu 16 czerwca od godz. 1600 w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie na os. Piastowskim nr 17,
 • druga część odbyła się w dniu 17 czerwca od godz. 1000 w sali audiowizualnej Technoinkubatora ARR „AGROREG S.A.” w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 24.

O przynależności do określonej części Walnego Zgromadzenia decydowało miejsce położenia posiadanego przez członka lokalu.

W obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uczestniczyło łącznie 68 członków, co stanowi 3,17 % ogólnej liczby 2.146 członków naszej Spółdzielni.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na udział w Walnym Zgromadzeniu i aktywnie, poprzez głosowanie nad uchwałami, uczestniczyli w podejmowaniu ważnych decyzji dla funkcjonowania Spółdzielni.

Protokoły:

 1. Protokół nr 1 Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
 2. Protokół nr 2 Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółódzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
 3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie-część pierwsza
 4. Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie-część druga

Uchwały:

 1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2022 roku.
 2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2022 roku.
 4. Uchwała w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2022 rok oraz zmniejszenia konta celowego środków finansowych przeznaczonych na ocieplenie budynków mieszkalnych.
 5. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiktora Muszyńskiego za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w 2022 roku.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Justyny Dec za pełnienie funkcji Z-cy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych w 2022 roku.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Józefy Barańskiej za pełnienie funkcji Członka Zarządu w 2022 roku.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.
 9. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntów zabudowanych chodnikami, położonych w Nowej Rudzie na os. Piastowskim 1-4 i os. XXX-lecia 15.
 10. Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

 

Oficjalna strona Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie