Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Przetarg – roboty ogólnobudowlane

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z siedzibą przy ul. Teatralnej 11, 57-400 Nowa Ruda ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie niżej wymienionych prac ogólnobudowlanych:
1. Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich , remontem kominów oraz wymianą instalacji odgromowej – budynek nr 12 os. XXX- lecia.
2. Wymiana pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianą instalacji odgromowej – budynek nr 4- 6- 8 ul. Przechodnia.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz cokołu – budynek os. Nowe A/ klatki 1,2,3,4,5.
4. Ocieplenie ścian frontowych, balkonowych oraz cokołów- budynek nr 15 os. XXX – lecia.
5. Malowanie klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w piwnicach – budynek nr 7 os. XXX- lecia.
6. Wymiana stolarki drzwiowej do piwnic wraz z ościeżnicami sztuk 55 na drzwi techniczne „80”L i P-
w budynkach spółdzielczych w Nowej Rudzie i w Nowej Rudzie- Słupcu.
7. Wymiana stolarki drzwiowej 6 szt.- wejścia do klatek schodowych – w budynku nr 6 os. XXX- lecia.
8. Wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej 2 szt., na skarpie – przed budynkiem nr 1 na os. Wojska Polskiego.
9. Częściowa wymiana nawierzchni chodnika asfaltowego na kostkę betonową – przy pawilonie handlowym ul. Teatralna11.
10. Wykonanie wiatrołapów przed wejściami do budynku – ściany boczne typu lekkiego oraz wykonanie zadaszeń jednospadowych nad wiatrołapami i wejściami szt. 6 – przy budynku nr 6 na os. XXX- lecia.
11. Wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej szt. 1- przy budynku nr 16 na os. Piastowskim
12. Naprawa i konserwacja obróbek zewnętrznych balkonów szt. 57 – budynek nr 8 na os. XXX- lecia.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Spółdzielni, którego wysokość określona jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odrębnie dla każdego zadania.

Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się z:
–  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
–  Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na  udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie,
–  projektem umowy na wykonanie prac, który można pobrać w siedzibie Spółdzielni lub ze strony internetowej www.sm.nowaruda.pl.
Oferty w zaklejonych kopertach, oznaczonych napisem „Przetarg roboty budowlane nr poz. z ogłoszenia” należy składać do dnia 14 marca 2024 roku na adres Spółdzielni lub w   sekretariacie, na każdą robotę w osobnej kopercie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2024 roku o godzinie 10 00  w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Teatralnej 11 w obecności zainteresowanych oferentów.
O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni po przeprowadzeniu przetargu.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr tel. 74 872-08-03 lub 74 872-08-00.  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Specyfikacja do przetargu 2024

Projekt umowy na wykonanie robót budowlanych w 2024 roku

Formularz ofertowy do przetargu w 2024 roku