Archiwum kategorii: Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej na najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej  432,00 m2 położonego w pawilonie handlowo-usługowym w Nowej Rudzie przy ul. Wojska Polskiego 2.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu wynosi: 15,00 zł/m

(licytowana cena nie obejmuje opłat za media)

Minimalne postąpienie wynosi: 0.50 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2021 r. O godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie przy ul. Teatralnej 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł na konto Spółdzielni PKO BP S.A. nr 24 1020 5112 0000 7402 0006 4907 najpóźniej dzień przed przetargiem.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, w terminie określonym przez komisję przetargową, uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółdzielni.

 

Wadium wpłacone w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta przechodzi na poczet kaucji zabezpieczającej pokrycie kosztów naprawy ewentualnych szkód w wynajmowanym lokalu lub zaległego czynszu.

Z przetargu wyklucza się osoby fizyczne i prawne, które zalegają z opłatami wobec Spółdzielni.

Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem przetargowym, który jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.sm.nowaruda.pl 

Przedmiotowy lokal użytkowy można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod numerem telefonu  74-872-08-00.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez  podania przyczyny.

OGŁOSZENIE
Dotyczące koronawirusa i realizacji zaleceń Rządu
oraz służb sanitarno-epidemiologicznych
W związku z możliwością rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Nowej Rudzie podejmuje działania nadzwyczajne
w dostosowaniu do zaleceń polskiego Rządu oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.
W celu ograniczenia ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa od
dnia 13.03.2020 roku wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie pod
następującymi numerami telefonów:

• sekretariat 74 872 08 00,
• czynsze 74 872 08 11,
• administracja Nowa Ruda 74 872 08 10,
• administracja Słupiec 74 872 32 52.

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:
sekretariat@sm.nowaruda.pl.
W miarę możliwości wstrzymywane są również wizje lokalne w domach. Uzasadnione
awarie można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu
74 872 08 10 (Nowa Ruda), 74 872 32 52 (Słupiec).
W przypadku gdy niezbędny jest kontakt osobisty prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod wskazanymi powyżej numerami telefonów.
Ewentualne spostrzeżenia dotyczące zagrożenia koronawirusem oraz przypadków
wcześniejszych kontaktów bezpośrednio z osobami objętymi kwarantanną
należy zgłaszać bezpośrednio do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku pod numerem telefonu 74 867 35 26 do godz. 1500 lub pod
numery alarmowe 695 729 822, 601 769 757, 601 797 415,
882 022 091, 882 112 246, 822 112 247, 882 112 248
po godz. 15:00.