Walne Zgromadzenie 2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie zawiadamia, że w dniach 7-8 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, które zgodnie z Uchwałą nr 9/2024 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dnia 26 kwietnia 2024 roku podzielone było na dwie części:

 • pierwsza część odbyła się w dniu 7 czerwca od godz. 1600 w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jaśmin” w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej 3,

 • druga część odbędzie się w dniu 8 czerwca od godz. 1000 w sali audiowizualnej Technoinkubatora w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej nr 24.

O przynależności do określonej części Walnego Zgromadzenia decyduje miejsce położenia posiadanego przez członka lokalu.

W obradach Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie uczestniczyło łącznie 32 członków, co stanowi zaledwie 1,47 % ogólnej liczby 2.180 członków naszej Spółdzielni.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na udział w Walnym Zgromadzeniu i aktywnie, poprzez głosowanie nad uchwałami, uczestniczyli w podejmowaniu ważnych decyzji dla funkcjonowania Spółdzielni.

Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie-część pierwsza-07.06.2024 r.

Protokˆół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie-część druga-08.06.2024 r.

Protokół nr 1 Prezydium Walnego Zgromadzenia Spółˆdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z dn. 14.06.2024 r .

 1. Uchwałˆa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalności w 2023 roku
 2. Uchwałˆa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok
 3. Uchwaˆła w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdfzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie z działalnmości w 2023 roku
 4. Uchwaˆła w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za 2023 rok
 5. Uchwaˆła w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Muszyńskiemu-Prezesowi Zarządu za 2023 rok
 6. Uchwaˆła w sprawie udzielenia absolutorium Pani Justynie Dec- Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych za 2023 rok
 7. Uchwaˆła w sprawie udzielenia absolutorium Pani Józefie Barańskiej-Członkowi Zarządu za 2023 rok
 8. Uchwaˆła w sprawie ustalenia najwyższej sumy zobowiązań do zaciągnięcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie
 9. Uchwaˆła w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mie4szkaniowej w Nowej Rudzie
 10. Uchwaˆła w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie w latach 2020-2022

Oficjalna strona Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie