Komórki Organizacyjne

Dział administracji

Do zadań działu Administracji należy:

 • przyjmowanie od mieszkańców wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, usterek i innych nieprawidłowości w zasobach Spółdzielni, prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń oraz sposobu i terminu ich usuwania,
 • nadzór i podejmowanie decyzji dotyczących usuwania awarii w budynkach, urządzeniach i sieciach będących w dyspozycji Spółdzielni,
 • określenie terminu i środków technicznych niezwłocznego usunięcia awarii,
 • podejmowanie natychmiastowych i niezbędnych kroków w celu ograniczenia negatywnych skutków awarii,
 • przygotowywanie planów remontowych i inwestycyjnych Spółdzielni,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, organizowanie przetargów oraz przygotowanie umów na roboty budowlane i inne prace wykonywane przez firmy zewnętrzne,
 • prowadzenie nadzoru technicznego nad wykonaniem robót remontowych i prac porządkowych przez pracowników Spółdzielni oraz przez inne podmioty gospodarcze,
 • dokonywanie odbiorów technicznych i prowadzenie rozliczeń robót oraz dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • zlecanie i przechowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów Spółdzielni oraz instrukcji, kart gwarancyjnych i atestów,
 • sporządzanie protokołów z przeglądów technicznych obiektów budowlanych Spółdzielni oraz prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 • kontrola liczników ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazowych i cieplnych.

Dział mieszkaniowy

Do zadań działu mieszkaniowego należy:

 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z przekształceniami praw mieszkaniowych w odrębną własność,
 • przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów na zbycie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • przeprowadzanie procedury przetargowej związanej z lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami,
 • przygotowywanie umów na najem lokali,
 • wystawianie zaświadczeń dla mieszkańców dotyczących praw mieszkaniowych,
 • załatwianie wszelkich spraw związanych ze sprzedażą i nabywaniem lokali mieszkalnych z wolnego rynku,
 • odpowiadanie na pisma dotyczące spraw mieszkaniowych,
 • przygotowanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej spraw mieszkaniowych do rozpatrzenia przez Zarząd bądź Radę Nadzorczą.

Dział czynszów

Do zadań działu czynszów należy:

 • naliczanie wysokości opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże,
 • powiadamianie o zmianach opłat czynszu zależnych i niezależnych od Spółdzielni,
 • wystawianie faktur za lokale użytkowe,
 • księgowanie wpływów na kartoteki czynszowe,
 • uzgadnianie sald czynszowych,
 • wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat czynszu,
 • kierowanie spraw do sądu celem wyegzekwowania należnych czynszów,
 • przedstawianie wykazu osób zalegających z opłatami na posiedzenie Zarządu celem przedłożenia  Uchwał do Rady Nadzorczej o wykluczenie z członkowstwa,
 • kierowanie spraw członków wykluczonych do sądu celem uzyskania wyroków o eksmisję z zajmowanych lokali,
 • odpowiadanie na otrzymane pisma dotyczące opłat czynszowych.
 • podpisywanie wniosków o otrzymanie dodatku mieszkaniowego.

Dział księgowości

Do zadań działu księgowości należy:

 • przyjmowanie i kontrola dokumentów,
 • dekretacja dokumentacji księgowej (faktur, rachunków, not),
 • księgowanie dokumentacji zgodnie z dekretacją (na właściwych kontach kosztowych i rozrachunkowych),
 • analiza poszczególnych kont rozrachunkowych, sprawdzanie wpływów należności oraz zapłat zobowiązań Spółdzielni wobec kontrahentów) – wysyłanie przypomnień bądź upomnień za brak wpłat za świadczone usługi, uzgadnianie sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych i ZUS,
 • sporządzanie list płac dla pracowników i rozliczanie ich,
 • sporządzanie bieżącej analizy i oceny sytuacji majątkowej i finansowej,
 • ustalanie wyniku finansowego i sporządzenie bilansu rocznego,
 • przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • opracowanie planów działalności Spółdzielni,
 • uczestniczenie w opracowywaniu planów inwestycyjno-remontowych Spółdzielni,
 • opracowanie zagadnień ekonomicznych i finansowych dla uchwał kierunkowych podejmowanych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Oficjalna strona Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie